Algemene Voorwaarden van CarineCoaching

Inhoud

Artikel   1   Algemene definities

Artikel   2   Identiteit CarineCoaching

Artikel   3   Toepasselijkheid

Artikel   4   Aanbod

Artikel   5   Contractovereenkomst

Artikel   6   Recht tot ontbinding of herroeping

Artikel   7   Prijs & betaling

Artikel   8   Levering en uitvoering

Artikel   9   Duurtijd, opzegging & verlenging

Artikel 10   Klachtenregeling

Artikel 11   Overmacht & ziekte

Artikel 12   Gegevensbeheer

 

Artikel 1 Algemene definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: Termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

  2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die gebruik maakt of wenst te maken van de diensten/producten van CarineCoaching.

  3. Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, bijvoorbeeld E-book, e.d.

  4. Duur van de overeenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

  5. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

  6. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten (al dan niet digitaal) aan klanten aanbiedt.

 

Artikel 2 Identiteit CarineCoaching

Adres: Nieuwstraat 49 - 9470 Denderleeuw

​GSM: 0499/25 24 13

E-mailadres: carinecoaching@proximus.be

Ondernemingsnummer: BE 0699606 758

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CarineCoaching en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant elektronisch via url ter beschikking gesteld.

Bij het aangaan van een traject van drie maand of langer heeft de klant na de eerste sessie nog het recht het traject te annuleren, mits betaling van de eerste sessie volgens een op voorhand vastgesteld bedrag dat cash wordt betaald en in het kennismakingsverslag wordt meegedeeld.

Artikel 4 Aanbod

Het aanbod wordt via een kennismakingsverslag meegedeeld aan de klant, er wordt melding gemaakt als trajecten onder een beperkte geldigheidsduur geschieden in het verslag alsook op de factuur.

Het aanbod omvat een omschrijving van de aangeboden producten of diensten.

Alle resultaten zijn afhankelijk van de eigen inspanningen van de klant.

Artikel 5 Contractovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer kan zich (binnen wettelijke kaders) op de hoogte stellen of de klant aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 Recht tot ontbinding of herroeping

Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag, die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de klant het recht om zijn opdracht te herroepen, op voorwaarde dat men  CarineCoaching hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken ervan.

De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 

Artikel 7 Prijs & betaling

Bij aanvang van de eerste sessie wordt deze cash voldaan, het restbedrag dient gestort te worden uiterlijk 1 werkdag alvorens de tweede sessie van start gaat.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet gewijzigd. CarineCoaching behoudt zich het recht om een tweede sessie pas te starten na betaling van het volledige traject, tenzij een afbetalingsplan in delen schriftelijk is overeengekomen tussen CarineCoaching en de klant.

Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Aanmaningskosten bedragen € 10,-.

 

Artikel 8 Levering en uitvoering

De ondernemer zal de geaccepteerde diensten met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen starten, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet binnen deze termijn kan gestart worden door CarineCoaching kan, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Artikel 9 Duurtijd, opzegging & verlenging

De duurtijd wordt steeds bepaald in het contract, in onderling akkoord met de klant.

Door ondertekening van het contract gaat de klant akkoord met de voorgestelde duurtijd.

Indien een klant voor het verstrijken van de duurtijd opzegt, kan dit schriftelijk doch het voordeeltarief van het traject vervalt op die manier, dwz dat de klant de reeds gevolgde sessies aan een uurtarief van zal dienen te vergoeden, het uurtarief staat bepaald in het contract, alsook hoe een eventuele terugbetaling van niet geleverde diensten kan geschieden indien er nog een restbedrag is.

Verlening van diensten van bepaalde duur kunnen nooit stilzwijgend verlengd worden.

 

Artikel 10 Klachtenregeling

Bij de ondernemer van CarineCoaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De klant dient de ondernemer van CarineCoaching in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

 

Artikel 11 Overmacht & ziekte

CarineCoaching is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht & ziekte.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

CarineCoaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 12 Gegevensbeheer

In het kader van de privacy van persoonsgegevens kan men het volledige Privacy beleid raadplegen in de Privacy Policy welke vermeld staat op de footer van iedere webpage van CarineCoaching.