top of page

Algemene Voorwaarden van CarineCoaching

Inhoud

Artikel   1   Algemene definities

Artikel   2   Identiteit CarineCoaching

Artikel   3   Toepasselijkheid

Artikel   4   Aanbod

Artikel   5   Contractovereenkomst

Artikel   6   Recht tot ontbinding of herroeping

Artikel   7   Prijs & betaling

Artikel   8   Levering en uitvoering

Artikel   9   Duurtijd, opzegging & verlenging

Artikel 10   Klachtenregeling

Artikel 11   Overmacht & ziekte

Artikel 12   Gegevensbeheer

 

Artikel 1 Algemene definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: Termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

  2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die gebruik maakt of wenst te maken van de diensten/producten van CarineCoaching.

  3. Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, bijvoorbeeld E-book, e.d.

  4. Duur van de overeenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

  5. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

  6. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten (al dan niet digitaal) aan klanten aanbiedt.

 

Artikel 2 Identiteit CarineCoaching

Adres: Nieuwstraat 49 - 9470 Denderleeuw

​GSM: 0499/25 24 13

E-mailadres: carinecoaching@proximus.be

Ondernemingsnummer: BE 0699606 758

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CarineCoaching en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

Bij het aangaan van de overeenkomst ontvangt de klant een document met gedetailleerde uitleg over de inhoud van het gekochte traject, met vermelding van duurtijd, prijs, betalingsafspraken én verwijzing naar de algemene voorwaarden te consulteren op de website. 

Bij het aangaan van een traject van drie maand of langer heeft de klant na de eerste sessie nog het recht het traject te annuleren, mits betaling van de eerste sessie volgens een op voorhand vastgesteld bedrag dat cash wordt betaald en in het kennismakingsverslag wordt meegedeeld. Neemt de klant de sessies niet op tijdens de looptijd (zonder hierover duidelijk in gesprek te gaan met CarineCoaching), dan kan er geen sprake zijn van een terugbetaling van het resterend bedrag. 

Artikel 4 Aanbod

Het aanbod wordt via een kennismakingsdocument meegedeeld en meegegeven aan de klant bij het kennismakingsgesprek, er wordt melding gemaakt als trajecten onder een beperkte geldigheidsduur geschieden in het verslag alsook op de factuur worden de details van het traject meegedeeld.

Het aanbod omvat een omschrijving van de aangeboden producten of diensten alsook de duurtijd én de details voor het voldoen van de betaling. 

Alle resultaten zijn afhankelijk van de eigen inspanningen van de klant.

Artikel 5 Contractovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Bij het maken van een eerste afspraak, geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden ( mondeling bij het kennismakingsgesprek én ook de info over algemene afspraken te consulteren op de website). 

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer kan zich (binnen wettelijke kaders) op de hoogte stellen of de klant aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 Recht tot ontbinding of herroeping

Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag, die volgt op het aangaan van dit contract, heeft de klant het recht om zijn opdracht te herroepen, op voorwaarde dat men  CarineCoaching hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken ervan.

De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 

Artikel 7 Prijs & betaling

Bij aanvang van de eerste sessie wordt deze cash voldaan, het restbedrag dient gestort te worden uiterlijk 1 werkdag alvorens de tweede sessie van start gaat.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet gewijzigd. CarineCoaching behoudt zich het recht om een tweede sessie pas te starten na betaling van het volledige traject, tenzij een afbetalingsplan in delen schriftelijk is overeengekomen tussen CarineCoaching en de klant.

Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Aanmaningskosten bedragen € 10,-.

Artikel 8 Levering en uitvoering

De ondernemer zal de geaccepteerde diensten met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen starten, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet binnen deze termijn kan gestart worden door CarineCoaching kan, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Elk coaching traject is bedoeld om de persoonlijke groei van de klant te bevorden. Deze vervangt op geen enkele manier de conventionele begeleiding of wordt niet beschouwd als vervanging van enige medische therapie.

CarineCoaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die  de deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens de opleiding. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 9 Duurtijd, opzegging  & verplaatsing afspraken

De duurtijd wordt steeds bepaald in het contract, in onderling akkoord met de klant.

Door aangaan van een traject gaat de klant akkoord met de voorgestelde duurtijd. Alle details ontvangt hij/zij bij intakegesprek én staan ook vermeld in de factuur .

Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van CarineCoaching op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een coaching overeenkomst of workshop kan alleen via schriftelijk contact plaatsvinden.
1.Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen CarineCoaching en haar opdrachtgever ongekort van kracht.

2. Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
3. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van CarineCoaching.

4. Bij een coaching traject dient de klant zijn aantal overeengekomen sessies op te nemen binnen de afgesproken duurtijd. Indien dit niet mogelijk is wegens omstandigheden, zal die CarineCoaching hiervan op de hoogte stellen (minstens 24 h voor de afgesproken datum van de volgende sessie) en zullen er redelijke afspraken gemaakt worden. Geeft de klant geen annulatie door of overschrijdt de klant de duurtijd van het traject zonder verdere nieuwe sessie te boeken, dan verlies de klant alle recht op terugbetaling van niet opgenomen sessies.

Artikel 10 Klachtenregeling

Bij de ondernemer van CarineCoaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De klant dient de ondernemer van CarineCoaching in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

Artikel 11 Overmacht & ziekte

CarineCoaching is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht & ziekte.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

CarineCoaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 12 Gegevensbeheer

In het kader van de privacy van persoonsgegevens kan men het volledige Privacy beleid raadplegen in de Privacy Policy welke vermeld staat op de footer van iedere webpage van CarineCoaching.

Tijdens het intakegesprek ondertekent de klant een GDPR fiche, waarin hij aangeeft hiermee akkoord te gaan alsook kennis te nemen van de algemene voorwaarden die te consulteren zijn op deze website.

bottom of page